• slide
 • slide
 • slide
 • slide

Etický kodex

Zaměstnanci respektují zájmy společnosti, plní, ctí a hájí její potřeby. Za všech okolností vykonávají svěřenou činnost kvalitně, s maximální aktivitou, důsledností a odpovědností. Uvědomují si, že vždy vystupují jako reprezentanti společnosti, kdy projev jednotlivce vytváří její pozici v očích veřejnosti jako celku. Vůči své společnosti jsou otevření, upřímní a korektní. Ve vztazích mezi spolupracovníky usilují o toleranci, dodržují zásady zdvořilosti a uznávají všechny své kolegy za rovnocenné partnery.

Tento etický kodex určuje základní povinnosti zaměstnance společnosti Czech Aerosol, a.s.:

 • zaměstnanec při vykonávání své činnosti jedná vždy ve prospěch společnosti, kvalifikovaným způsobem, čestně a v souladu s dobrými mravy,
 • zaměstnanec volí při jednání s obchodními partnery takové postupy, aby svým jednáním hájil zájmy společnosti a nepoškodil oprávněné zájmy a práva obchodních partnerů, a aby se vyhnul zbytečným průtahům,
 • zaměstnanec (i po ukončení pracovního poměru) zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení by mohlo poškodit zájmy společnosti, či porušit práva zaměstnanců na ochranu osobnosti,
 • zaměstnanec (i po ukončení pracovního poměru) je povinen zachovat důvěrnost informací a obchodního tajemství poskytnutých třetí stranou, a to i po ukončení spolupráce,
 • zaměstnanec v jednání s orgány státní správy dodržuje zákonnost a zásady čestného jednání, které nedovolují vznik možných konfliktů zájmů a korupce,
 • zaměstnanec při práci s ostatními kolegy dodržuje a respektuje zásady vzájemné důvěry, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality,
 • zaměstnanec si je vědom své odpovědnosti v klíčových procesech společnosti, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech své činnosti,
 • zaměstnanec poskytuje / přijímá pohostinnost a dary jen v omezené míře jako obecně přijímanou součást budování dobrých obchodních vztahů, a to za předpokladu, že je takový dar v souladu s platnými zákony, a že nijak příjemce vůči dárci nezavazuje ani nebudí takové zdání
 • zaměstnanec nepřijme od obchodních partnerů (ani firem usilujících stát se obchodním partnerem) žádné finanční dary, a to ani v podobě poukázek,
 • zaměstnanec zachází hospodárně se zdroji společnosti a nezneužívá její majetek k osobnímu prospěchu,
 • zaměstnanec dodržuje přijatá opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby neohrozil sebe a své okolí,
 • zaměstnanec upozorňuje na nebezpečí ohrožení zdraví nebo životního prostředí pokud zjistí, že v daném místě nebo za dané situace nemusí ostatní vzniklé nebezpečí předvídat,
 • zaměstnanec dodržuje hygienické návyky, chodí oblečen čistě a přiměřeně jeho práci a pozici,
 • zaměstnanci společnosti i osoby mimo společnost mohou vyslovit své mínění o jednání společnosti nebo jejích zaměstnanců, která považují za neetická (prostřednictvím schránky na vrátnici, e-mailu: etickykodex@czechaerosol.cz nebo pošty na adresu: Velvěty 33, 415 01 Rtyně nad Bílinou). Vedení společnosti se zabývá všemi podněty v souvislosti s porušením tohoto Etického kodexu a zajišťuje přijetí odpovídajících nápravných opatření na pravidelných poradách vedení.